Reviderad vägledning ute på remiss

Den 9 april 2013 lade Livsmedelsverket ut en reviderad vägledning till förordning (EG) nr 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden för remiss.

Branschstödet har getts möjlighet att lämna synpunkter på detta förslag och kommer att utforma ett remissvar utifrån synpunkter från medlemsföretagen i Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och SNF Swedish Nutrition Foundation.

Den reviderade vägledningen planeras vara klar innan sommaren.

Vad händer med de vägledningar som finns idag? 

I dagsläget finns två vägledande dokument publicerade av Livsmedelsverket;

  • den “stora” vägledningen till förordning (EG) nr 1924/2006, som publicerades den 5 november 2009
  • den vägledning som publicerades den 22 oktober 2012, som inkluderar dels en delvis uppdaterad vägledning till förordning (EG) nr 1924/2006, dels en temporär vägledning till förordning (EU) nr 432/2012 (den sk 13.1-listan)

Den reviderade vägledningen kommer helt att ersätta dessa vägledningar. 

Vägledande dokument om flexibel ordalydelse och ospecifika påståenden

Två områden inom förordningen som varit omdiskuterade är flexibel ordalydelse och ospecifika påståenden (art 10.3). Remissförslaget till reviderad vägledning innehåller få tolkningar om dessa områden då Livsmedelsverket som princip inte inkluderar tolkningar i “EU-vägledningar” i sina egna vägledningar. Detta betyder att tolkningarna i “general principles” om flexibel ordalydelse (se länk nedan) och kommissionens genomförandebeslut 2013/63/EU om artikel 10, inkl ospecifika påståenden (se länk nedan) inte inkluderats i Livsmedelsverkets nya reviderade vägledning. Istället hänvisar man i texten till dessa två dokument. Livsmedelsverkets vill dels inte göra vägledningen allt för “tung” (många sidor), dels inte behöva uppdatera sin egen vägledning i händelse av ändringar i de två dokumenten.

Länkar: