Betydelse av livsmedelsprocessning och livsmedelsmatris

I vissa fall kan t ex livsmedelsprocessning eller livsmedelsproduktens matris påverka effekten av en viss substans. Det är företagets ansvar att känna till och beakta sådana faktorer, inför användningen av tillåtna påståenden om substanser.

Det är företagets ansvar att motivera att påståendet inte är vilseledande (se artikel 3.1) och att motivera/styrka att den aktiva substansen föreligger i en sådan form att den ger avsedd effekt (se artikel 5.1), i de fall dessa aspekter kan ifrågasättas.

Exempel
Hälsopåståenden om samband mellan havre- och kornbetaglukan och bibehållna normala nivåer av kolesterol i blodet (artikel 13) respektive sänkta/reducerade kolesterolnivåer i blodet (artikel 14) har godkänts. Det är dock väl känt att vissa livsmedelsprocesser kan påverka den kolesterolsänkande effekten av betaglukan. Vid kontroll eller ifrågasättande ska företaget kunna uppvisa sådan dokumentation som på ett tillförlitligt vis styrker att den kolesterolsänkande effekten kvarstår efter processning, i den slutliga produkten.

Efsas utlåtanden kan vara vägledande och till hjälp för att undvika att använda hälsopåståenden på ett vis som riskerar att vara vilseledande. I vissa utlåtanden kommenteras hur olika livsmedelsprocessning kan påverka substansens fysiologiska effekt.Information om vilket Efsa-utlåtande som berör det aktuella hälsopåståendet framgår av kommissionens register, och av beslutet/förordningen som reglerar det specifika påståendet. Observera dock att det är de villkor och den ordalydelse som framgår av kommissionens register som ska beaktas vid användningen av påståendet.

Se Handboken sid 31 (andra upplagan) >>