Ansvarsfull användning av närings- och hälsopåståenden – gammal

Nu är den första listan med godkända hälsopåståenden enligt artikel 13.1 i EU:s förordning om närings- och hälsopåståenden klar. Listan består av 222 stycken så kallade allmänna funktionspåståenden. I samband med listans publicering vill vi inom ”Branschstödet för närings- och hälsopåståenden” lyfta fram vikten av att närings- och hälsopåståenden används på ett sätt som inte är vilseledande. Det är viktigt att ALLA påståenden används på ett ansvarsfullt, balanserat och tydligt sätt så att konsumenterna ska ha fortsatt högt förtroende för livsmedel och livsmedelsbranschen.

Viktigt att följa både de specifika och allmänna villkoren

Det grundläggande kravet för att få använda närings- och hälsopåståenden är att livsmedlet uppfyller de specifika villkor som finns för varje enskilt påstående.

Det är också viktigt att känna till och följa de allmänna och särskilda principer och villkor som reglerar användningen av påståenden, till exempel artikel 3, artikel 5 och artikel 10 i förordningen.

Ett påstående får till exempel aldrig

  • vara felaktigt, tvetydigt eller vilseledande
  • föranleda tvivel om andra livsmedels säkerhet och/eller näringsmässiga lämplighet,
  • uppmuntra eller tolerera överkonsumtion av ett livsmedel,
  • ange, låta förstå eller antyda att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet

Därför är det viktigt att tänka på hur man använder närings- och hälsopåståenden. Ett påstående som är godkänt och som används på ett livsmedel som uppfyller de specifika användarvillkoren, kan fortfarande vara otillåtet om t ex själva sammanhanget anses vilseledande eller uppmuntrar till överkonsumtion.

Det är alltid företagens ansvar att se till att närings- och hälsopåståenden följer ALLA delar i förordningen, inklusive villkor och principer.

En hjälp för att undvika att man gör fel är att läsa EU-förordningens beaktandesatser. De beskriver andemeningen med och bakgrunden till själva lagen. Där framhålls bland annat att:

  • Den positiva image som livsmedel med närings- eller hälsopåståenden får gör att de kan påverka kostvanor och det totala näringsintaget.
  • En mångsidig och balanserad kost är en förutsättning för god hälsa, och enskilda produkter bör ses i relation till kosten som helhet.
  • Ett näringspåstående eller hälsopåstående bör inte göras om det är oförenligt med allmänt vedertagna närings- och hälsoprinciper eller uppmanar till eller tolererar överdriven konsumtion av något livsmedel eller nedvärderar goda kostvanor.
  • Hälsopåståendena skall vara sanningsenliga, tydliga, tillförlitliga och meningsfulla för konsumenternas val av en hälsosam kost.

Fyra viktiga punkter att beakta – klicka på rubrikerna nedan och läs mer!

Checklista – sju frågor som hjälper dig att använda påståenden på ett tydligt, ansvarfullt och balanserat sätt >>

Register över godkända närings- och hälsopåståenden >>