Nutritionell relevans

SNF:s rådgivning avseende hälsobudskap till konsumenten har sedan 1990 utgått från principen “sant och relevant”. Det vill säga, budskapen ska vara både vetenskapligt väl underbyggda och meningsfulla/relevanta för konsumenten, sett ur ett nutritionellt perspektiv.

Alla enligt EU-förordningen godkända närings- och hälsopåståenden är vetenskapligt styrkta, dvs ett påstående som har godkänts är “sant”. Inför godkännandet sker däremot ingen bedömning av om påståendet är nutritionellt relevant. Företagen behöver därför själva göra en bedömning i denna fråga. Även om nutritionell relevans inte finns uttryckligen uttalad som ett krav i förordningen är det en viktig aspekt att beakta, dels i relation till förordningens krav om att närings- och hälsopåståenden ska vara meningsfulla för konsumenten och att de inte får vara vilseledande och dels för att användningen av närings- och hälsopåståenden ska ske på ett sådant sätt som skapar förtroende från konsumenterna, för den aktuella produkten/företaget och för livsmedelsbranschen i stort.

Närings- och hälsopåståenden med hög nutritionell relevans är sådana påståenden som hjälper konsumenten att uppfylla näringsrekommendationerna och bidrar till en balanserad kost, som ger förutsättningar för en god hälsa hos individen och i befolkningen.

Frågan om nutritionell relevans kan inte avgöras strikt vetenskapligt, utan kräver vissa pragmatiska ställningstaganden, t ex utifrån kunskap om aktuella matvanor och intag av enskilda näringsämnen i befolkningen. SNF erbjuder hjälp att bedöma vilka av de godkända närings- och hälsopåståendena som har hög respektive låg nutritionell relevans, sett ur ett svenskt/nordiskt perspektiv och för den målgrupp som påståendet riktar sig till.

Exempel – godkända hälsopåståenden som har hög nutritionell relevans ur ett svenskt perspektiv
Ett minskat intag av mättat fett bidrar till att bibehålla normala kolesterolhalter i blodet” 
”Järn bidrar till normal bild­ ning av röda blodkroppar och hemoglobin” 
D-vitamin behövs för att bibehålla en normal benstomme

Obs! Villkor för ovanstående påståenden framgår av gemenskapsregistret >>

  • Artikel om relevans av hälsopåståenden, publicerad i Scandinavian Journal of Food and Nutrition 2007 >>

Många faktorer kan påverka hur ett påstående uppfattas, t ex i vilket sammanhang påståendet förekommer, typen av produkt det används på, hur påståendet formuleras och vilken kringliggande information som finns på förpackningen. Den nutritionella relevansen är därför en, men inte den enda faktorn som avgör om ett påstående är vilseledande eller inte. I rådgivningen från SNF beaktas helheten.

Det råder stor oklarhet kring den juridiska gränsdragningen i frågan om vad som är vilseledande påståenden. SNF:s rådgivning utgår från ett nutritionellt perspektiv och avser vanliga livsmedel (ej kosttillskott) i syfte att underlätta för företagen att använda närings- och hälsopåståenden på ett ansvarsfullt vis, som gynnar såväl företaget som konsumenterna. Rådgivningen är icke bindande.