Artikel 5

Nedan följer en ordagrann återgivelse av förordningens femte artikel, som avser allmänna villkor för både näringspåståenden och hälsopåståenden.

Artikel 5

Allmänna villkor

1. Det skall vara tillåtet att använda näringspåståenden och hälso­ påståenden endast om följande villkor uppfylls:

a) Det har påvisats att förekomsten, avsaknaden eller den minskade mängden i ett livsmedel eller en livsmedelskategori av ett närings­ ämne eller annat ämne som påståendet gäller, har en gynnsam nä­ ringsmässig eller fysiologisk effekt enligt allmänt vedertagen veten­ skaplig dokumentation.

b) Det näringsämne eller annat ämne som påståendet gäller

i) ingår i slutprodukten i betydande mängd i enlighet med vad som fastställs i gemenskapslagstiftningen eller, om sådana bestämmel­ ser inte finns, i en mängd som enligt allmänt vedertagen veten­ skaplig dokumentation kommer att ge den näringsmässiga eller fysiologiska effekt som påstås, eller

ii) ingår inte eller ingår i en minskad mängd som enligt allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation kommer att ge den nä­ ringsmässiga eller fysiologiska effekt som påstås.

c) I tillämpliga fall, det näringsämne eller annat ämne som påståendet gäller föreligger i en form som kan tillgodogöras av kroppen.

d) Den mängd av produkten som rimligtvis kommer att konsumeras ger en betydande mängd av det näringsämne eller annat ämne som på­ ståendet gäller, i enlighet med gemenskapslagstiftningen eller, om sådana bestämmelser inte finns, en betydande mängd som enligt allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation kommer att ge den näringsmässiga eller fysiologiska effekt som påstås.

e) De är förenliga med de särskilda villkor som anges i kapitel III eller kapitel IV, alltefter omständigheterna.

2. Det skall vara tillåtet att använda näringspåståenden och hälso­ påståenden endast om genomsnittskonsumenten kan förväntas förstå de gynnsamma effekter som anges i påståendet.

3. Näringspåståenden och hälsopåståenden skall gälla livsmedel som är färdiga för konsumtion enligt tillverkarens anvisningar.