Ansvarsfull användning av närings- och hälsopåståenden

Den första delen av “artikel 13.1-listan” med 222 st godkända allmänna funktionella hälsopåsteånden (artikel 13.1) publicerades den 25 maj 2012. Listan har sedan dess kompletterats med fler godkända hälsopåståenden (läs mer >>). Listan skapar möjligheter för företagen att använda ett stort antal hälsopåståenden, som kan underlätta konsumentens val av en hälsosam kost.  I samband med listans publicering lyfte ”Branschstödet för närings- och hälsopåståenden” fram några viktiga principer för att hjälpa företagen att använda godkända närings- och hälsopåståenden på ett sätt som skapar förtroende hos konsumenterna och inte är vilseledande. Branschstödet utformade också en checklista, som kan vara en bra hjälp inför användningen av närings- och hälsopåståenden. Checklistan har senare reviderats i enlighet med ändringar som gjorts i andra upplagan av Handboken för närings- och hälsopåståenden (länk till handboken >>). 

Viktigt att följa både de specifika och allmänna villkoren

Det grundläggande kravet för att få använda närings- och hälsopåståenden är att livsmedlet uppfyller de specifika villkor som finns för varje enskilt påstående. Dessa villkor framgår av gemenskapsregistret över tillåtna påståenden.

Det är också viktigt att känna till och följa de allmänna och särskilda principer och villkor som reglerar användningen av påståenden, till exempel artikel 3artikel 5 och artikel 10 i förordningen.

Ett påstående får till exempel aldrig

  • vara felaktigt, tvetydigt eller vilseledande
  • föranleda tvivel om andra livsmedels säkerhet och/eller näringsmässiga lämplighet,
  • uppmuntra eller tolerera överkonsumtion av ett livsmedel,
  • ange, låta förstå eller antyda att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet

Därför är det viktigt att tänka på hur man använder närings- och hälsopåståenden. Ett påstående som är godkänt och som används på ett livsmedel som uppfyller de specifika användarvillkoren, kan fortfarande vara otillåtet om t ex själva sammanhanget anses vilseledande eller uppmuntrar till överkonsumtion.

Det är alltid företagens ansvar att se till att närings- och hälsopåståenden följer ALLA delar i förordningen, inklusive villkor och principer.

En hjälp för att undvika att man gör fel är att läsa EU-förordningens beaktandesatser. De beskriver andemeningen med och bakgrunden till förordningens formella lagtext. Där framhålls bland annat att:

  • Den positiva image som livsmedel med närings- eller hälsopåståenden får gör att de kan påverka kostvanor och det totala näringsintaget.
  • En mångsidig och balanserad kost är en förutsättning för god hälsa, och enskilda produkter bör ses i relation till kosten som helhet.
  • Ett näringspåstående eller hälsopåstående bör inte göras om det är oförenligt med allmänt vedertagna närings- och hälsoprinciper eller uppmanar till eller tolererar överdriven konsumtion av något livsmedel eller nedvärderar goda kostvanor.
  • Hälsopåståendena skall vara sanningsenliga, tydliga, tillförlitliga och meningsfulla för konsumenternas val av en hälsosam kost.

Checklista – hjälp att använda påståenden på ett tydligt, ansvarfullt och balanserat sätt >>

Viktiga aspekter att beakta

I checklistan lyfts bl a följande tre aspekter, som är viktiga att beakta vid användningen av närings- och hälsopåståenden:

Andra aspekter som också är angelägna att beakta är:

Register över godkända närings- och hälsopåståenden >>